ขั้นตอนและเอกสารโอนบ้านที่สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรี

ขั้นตอนและเอกสารโอนบ้านที่สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรี

ซื้อบ้านพร้อมที่ดินนนทบุรีไม่ยากอย่างที่คิด แต่เมื่อผ่านขั้นตอนการซื้อบ้านจนเจอบ้านที่ถูกใจและตกลงซื้อขายกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเงินสด ก็ซื้อได้เลย แล้วนัดวันกันไปทำเรื่องโอนได้ที่สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรีได้เลย หรือหากยื่นกู้กับสถาบันการเงินและกู้ไปแล้วสามารถนัดหมายเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อโอนที่ได้เลย หากใครไม่ทราบ ข้อมูลขั้นตอนและเอกสารการโอนบ้านที่สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรี วันนี้เรามีขั้นตอนต่าง ๆ มาแนะนำ แต่จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารก่อนไปโอนซื้อขายบ้านที่กรมที่ดิน นนทบุรี

1. ค้นหาสำนักงานที่ดินในบริเวณโฉนดที่ดินที่จะขาย

ก่อนอื่น ไม่ใช่ว่าคุณจะไปที่สำนักงานที่ดินแห่งใดก็ได้ แต่ควรทราบว่าโฉนดที่ดินที่จะขายหรือซื้ออยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแห่งใด อยู่ที่ไหน? เพื่อไม่ให้ไปผิดที่

เราสามารถโทรไปที่สำนักงานที่ดินหรือตรวจสอบได้ง่าย ๆ ด้วยระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน จากนั้นกรอกเลขที่โฉนด อำเภอ จังหวัด ของโฉนดที่จะขาย ถึงตรงนี้ระบบจะแสดงข้อมูลว่าที่ดินผืนนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแห่งใด? พร้อมทั้งที่ตั้งสำนักงานที่ดินให้ท่านด้วย

2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขายบ้าน

เอกสารผู้ขาย (เจ้าของโฉนด)

กรณีผู้ขายมาด้วยตัวเอง

 1. บัตรประจำตัวผู้ขาย (ตัวจริง)
 2. ทะเบียนบ้านของผู้ขายเป็นฉบับจริง
 3. โฉนดที่ดินที่จะขาย(ถ้าติดจำนองธนาคารติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อไถ่ถอน)

หากผู้ขายมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา
 • ถ้าผู้ขายจดทะเบียนสมรส
 • หนังสือยินยอมทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า พร้อมสำเนา
 • ใบมรณบัตรของคู่สมรสและสำเนามรณบัตร

กรณีผู้ขายมอบอำนาจ

 1. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย
 3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 4. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารผู้ซื้อ

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ
 2. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรสผู้ซื้อไม่ต้องมา)
 3. ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ
 4. กรณีกู้บ้านกับธนาคารจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปด้วย
 5. กรณีชำระด้วยเช็คเงินสด ให้ถ่ายสำเนาเช็ค

3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่

ค่าธรรมเนียมการโอนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลายอย่าง ซึ่งมีอัตราแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้รับโอนเป็นหลัก โดยค่าจดทะเบียนและภาษีเงินได้จะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ โดยไม่คำนึงถึงราคาซื้อขาย ส่วนค่าอากรแสตมป์ จะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่าจะยึดตามราคานั้น หากเจ้าของถือครองที่ดินเกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียมจะถูกลง เพราะจะได้ชำระเป็นค่าอากรแสตมป์ แทนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่มีอัตราสูงกว่า นอกจากราคาซื้อขายที่ตกลงกัน ณ วันโอนแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมและภาษีอีกด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองไม่เกี่ยวกับกรมที่ดิน

4. ขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรี

สำนักงานกรมที่ดิน นนทบุรี เปิดให้บริการในวันทำการราชการ ตั้งแต่ 8:00 – 16:30 น. การโอนซื้อบ้าน หากไม่มีข้อขัดข้องอื่น ๆ โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง เริ่มกระบวนการดังนี้

 1. กดรับบัตรคิวเพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ (บางแห่งต้องกดรับ บางแห่งไม่ต้อง ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่)
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ความตั้งใจที่จะซื้อและขายบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และให้บัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการต่อไป
 3. เจ้าหน้าที่จะเรียกมาสอบถามราคา พร้อมเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โปรดอ่านและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงนาม หากเป็นแบบฟอร์มเปล่าไม่ต้องเซ็นชื่อ
 4. เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ให้เรานำไปให้ฝ่ายการเงิน โดยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง ตามที่จ่ายจริง
 5. จากนั้นนำใบเสร็จกลับไปที่เคาน์เตอร์กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคนเดิม และรอเรียกอีกครั้ง
 6. เจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปรับโฉนดที่ดินคืน พร้อมระบุเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) หลังสร้างเสร็จ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกเดินทาง เช่น ชื่อและตัวสะกดถูกต้องหรือไม่? คุณได้รับโฉนดที่ดินที่คุณซื้อหรือไม่?

ข้อแนะนำในการซื้อขายที่ดินผ่านกรมที่ดิน นนทบุรี

 1. หากเป็นไปได้ควรนำเอกสารของผู้ขายและผู้ซื้อมาด้วยทั้งฉบับจริงและสำเนา ที่สำนักงานที่ดินแม้จะมีบริการถ่ายเอกสาร (หน้าละ 2 บาท) แต่บางครั้งคิวก็ยาว เสียเวลาที่นี่เช่นกัน ขอแนะนำให้เตรียมสำเนามาจากที่บ้านเลยจะดีกว่า เพราะมาถ่ายที่สำนักกรมที่ดินอาจจะเสียเวลา หากเราเตรียมเอกสารมาหากไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไร ดีกว่ามาต่อแถวเพื่อถ่ายเอกสาร 
 2. สำนักงานที่ดิน นนทบุรี แอบกระซิบว่า การใช้ดุลยพินิจในการคิดราคาทุนหรือราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาจริงอาจทำให้หมดสิทธิเรียกร้องได้ รวมถึงชำระค่าภาษีอากรตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ รวมทั้งต้องจ่ายทั้งหมด ค่าภาษีอากรตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ
 3. ไปแต่เช้าจะดีกว่า เตรียมเอกสารสำหรับทั้งสองฝ่าย ที่ว่าการอำเภอบางแห่ง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเอกสาร เช่น ผู้ขายมาถึงสำนักงานที่ดินก่อนยื่นเรื่อง แต่ไม่มีเอกสารผู้ซื้อเพราะยังมาไม่ถึงสำนักงานที่ดิน ประชาสัมพันธ์อาจข้ามคิวเราไป นัดแนะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาพร้อมกันด้วย