โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว ที่อยู่อาศัยเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบน้อย

โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว ที่อยู่อาศัยเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบน้อย

โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว 2565 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย รัฐบาลได้จัดทำขึ้นโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้ได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการบำรุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสินเป็นผู้ให้สินเชื่อ การเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ค้ำประกัน โครงการบ้านเอื้ออาทรมีที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุด โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน

จุดเริ่มต้นของบ้านเอื้ออาทร

โครงการบ้านเอื้ออาทรเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของชุมชนเมืองที่เริ่มกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานคร ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤตต้มยำกุ้งการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยมาตรฐานให้กับประชาชน โดยสร้างในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยและบ้านเดี่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

เป้าหมายหลักของโครงการบ้านเอื้ออาทรคือการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนที่ทรุดโทรมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางคุณภาพชีวิตในทุกระดับของสังคม

ในช่วงแรกเจ้าของบ้านเอื้ออาทรถูกจำกัดให้ครัวเรือนมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน แต่ต่อมาได้ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 40,000 บาท โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนให้บางส่วนเพื่อไม่ให้ค่าผ่อนบ้านหรือค่าห้องต่อเดือนสูงเกินไป

อยากเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรต้องทำอย่างไร

อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว 2565 เป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเฉพาะกลุ่มที่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่ติด Black List หรือเครดิตบูโรจาก สถาบันการเงิน มีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อครอบครัว

จองบ้านเอื้ออาทรได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://house.nha.co.th/ โดยเลือกโครงการหรือทำเลที่สนใจก่อนแล้วเลือกยูนิตที่สนใจพร้อมกรอกรายละเอียดการจองแล้ว นำเอกสารการจองออนไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่บ้านพักภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการซื้อหรือเช่า

หรือหากไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ หรือติดต่อสำนักงานขายหรือสำนักงานเคหะจังหวัดที่สนใจหรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1615

กรณีเช่าซื้อผู้ซื้อต้องทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคาร หากกู้ผ่านก็เตรียมนัดวันยื่นเอกสารสิทธิ์การเช่าซื้อได้เลย ในกรณีของการเช่าก็ยิ่งง่าย เพราะแค่นัดเซ็นสัญญากับเจ้าหน้าที่การเคหะก็รับกุญแจได้เลย

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านเอื้ออาทร

ความพิเศษในการเป็นเจ้าของบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว 2565 แต่ก็ต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วย อีกทั้งยังมีเงื่อนไขการซื้อที่แตกต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐอุดหนุนจึงต้องมีการจัดการอย่างรัดกุม และในฐานะผู้ซื้อจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูล เพื่อรักษาสิทธิ์จนถึงวันที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ

 บ้านเอื้ออาทรกับสัญญาเช่าซื้อ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบประการหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเป็นทรัพย์สินประเภท ‘เช่าซื้อ’ ซึ่งหมายถึงโครงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้วปล่อยให้ประชาชนเช่า ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า เมื่อผู้เช่าใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 5 ปี หรืออีกนัยหนึ่งกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารชุดจะเป็นของการเคหะแห่งชาติจนกว่าสัญญาเช่าจะครบ 5 ปี (โดยชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนด หรือจ่ายเงินสดครบจำนวน) จึงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้

ในระยะเวลา 5 ปีดังกล่าว มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ์การเช่าซื้อให้แก่ผู้ใดได้ ตลอดจนห้ามใช้ห้องชุดหรือบ้านที่ทำสัญญากับการเคหะฯ ให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือให้เช่าช่วงโดยเด็ดขาด หากมีการตรวจสอบผู้เช่าจะถูกยกเลิกสัญญาและเจ้าของบ้านจะยึดเงินที่จ่ายไปทั้งหมด

การผิดนัด = การผิดสัญญา

ภาระผูกพันในการซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเดี่ยว 2565 กำหนดไว้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการผิดนัดที่อาจนำไปสู่การบอกเลิกสัญญา แบ่งเป็นช่วงสำคัญ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงชำระค่าเช่า ต้องชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากขาดชำระเกิน 90 วัน สัญญาจะสิ้นสุดลงจะถือว่าผิดสัญญาและทำให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที ไม่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด มีสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำทั้งหมดที่จ่ายไป

หลังจาก 5 ปีแรก การเคหะแห่งชาติจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้เช่า ไปจดทะเบียนจำนองกับธนาคาร กู้เงินส่วนที่เหลือต่อไป ซึ่งหากไม่มารับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ที่การเคหะฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

ข้อดี-ข้อด้อยของบ้านเอื้ออาทร

ปัจจุบันแม้โครงการบ้านเอื้ออาทรจะไม่มีการก่อสร้างใหม่แต่ก็ยังมียูนิตว่างที่ประชาชนให้ความสนใจและมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับการเคหะแห่งชาติ ระบุสามารถเช่าได้ รวมถึงบ้านมือสองที่มีขายหรือให้เช่าอยู่มากมายซึ่งหากใครสนใจก็อาจเริ่มพิจารณาข้อดีของบ้านเอื้ออาทรก่อนก็ได้ ดังนี้

  • บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ราคาไม่แพงมีตั้งแต่ 3-8 แสนบาท
  • โครงการมีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้
  • จองหรือดาวน์ต่ำ ให้เป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ
  • ค่าผ่อนรายเดือนถูกกว่าเช่า
  • การเคหะจะเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งแตกต่างจากการซื้อบ้านในโครงการส่วนตัวที่ผู้ซื้อจะต้องขอสินเชื่อและหาผู้ค้ำประกันด้วยตนเอง