เตรียมพร้อมอย่างไร? ก่อนไปทำ นิติกรรมและธุระที่ สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

เตรียมพร้อมอย่างไร? ก่อนไปทำ นิติกรรมและธุระที่ สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

“ที่ดิน” ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะพัฒนาเป็นสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นประโยชน์แล้ว มูลค่าเนื้อแท้ของที่ดินยังเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา การถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่ใครคนหนึ่งจะได้ที่ดินมาครอบครองต้องไม่ซื้อที่ดินหรือปักหมุดใช้ที่ดินว่างเปล่าแล้วจบสิ้น เจ้าของที่ดินรายใหม่ควรทราบด้วยว่าเมื่อครอบครองที่ดินแล้ว ควรทราบด้วยว่าจำเป็นต้องทราบเบื้องต้นอะไรบ้าง เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินของตนเองโดยชอบด้วยกฎหมาย

การทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในจังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็น การทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็ต้องมาทำอย่างนั้น สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรีเท่านั้นที่จะมีผลตามกฎหมาย ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การซื้อขายที่ดิน นอกเหนือจากการจดทะเบียนธุรกรรมทางกฎหมายกับสำนักงานที่ดินแล้ว ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการ เช่น การออกเอกสารสิทธิ บริการรังวัด รวม แบ่ง สอบเขตที่ดิน การออกใบแทนเอกสารสิทธิ และบริการขอใบประเมินราคาที่ดิน ใบอนุญาตจัดคันดิน ฯลฯ ความรู้ขั้นตอนการใช้บริการเหล่านี้จะช่วยให้การทำธุรกรรมที่ดินของเอกชนเป็นไปอย่างราบรื่น และลดปัญหาในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี กับคำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อ

การไปติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเพื่อทำนิติกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงการยื่นขอใช้บริการของสำนักงานที่ดินนั้นค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลามาก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจดีเป็นช่วงที่การซื้อขายที่ดินคึกคัก

ดังนั้นการวางแผนและเตรียมเนื้อให้พร้อมก่อนไปทำธุระหรือทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ จะช่วยให้ธุรกิจที่ดินเสร็จเร็ว ไม่เสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับคำแนะนำที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมก่อนไปทำธุระคือ

ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน ต้องทราบเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นในการติดต่อแต่ละประเภท เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการรังวัดแบบต่าง ๆ

โปรดติดต่อสำนักงานที่ดินก่อนไปที่สำนักงานที่ดิน ท่านควรทราบว่าเอกสารสิทธิของท่าน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ อยู่ในความรับผิดชอบของที่ดินส่วนใดและตั้งอยู่ที่ไหน? เพื่อไม่ให้ไปผิดที่

เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับธุระกรรมที่จะต้องชำระตามกฎหมายไปให้พร้อม

 • เจ้าหน้าที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่จ่ายจริง
 • สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เวลาไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินให้ไปหาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดินก่อน ขอคำแนะนำตรวจสอบหลักฐานเอกสารและบัตรคิว
 • การให้บริการของสำนักงานที่ดินเป็นไปตามลำดับคิว ดังนั้นการไปครั้งแรกคงต้องทำธุระก่อน
 • เมื่อทำงานเสร็จแล้วขอตรวจสอบความเรียบร้อยของโฉนด เช่น ชื่อผู้ครอบครอง จำนวนที่ดินในโฉนดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านจัดทำว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแต่ละประเภทจะประกาศ ณ สำนักงานที่ดิน หากเห็นว่างานล่าช้ากว่าปกติ ไม่สะดวก หรือมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน หรือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากงานของท่านไม่มีปัญหา ข้อขัดข้องอื่นใดจะเสร็จในเวลามาตรฐานที่ประกาศไว้

หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อทำธุระเกี่ยวกับที่ดิน

เตรียมหลักฐานที่จะมาติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน โดยทั่วไปจะต้องเตรียมหลักฐาน 3 ประเภทหลักเสมอคือ

 1. หลักฐานหลักคือหลักฐานที่ขาดไม่ได้ เช่น โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และที่สำคัญที่สุดคือคู่ความในคดี
 2. หลักฐานประกอบ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, หนังสือยินยอมของคู่สมรส, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, หลักฐานการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม, สูติบัตร, คำสั่งศาลหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ, หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว, ส.ด.9 หลักฐานของทหารอื่น หนังสือรับรองการแปลงสัญชาติหรือใบแทน หนังสือมอบอำนาจของบิดามารดาตามกฎหมายเข้าเมือง หรือกรณีเป็นนิติบุคคล ได้แก่ เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคล ใบสำคัญแสดงสิทธิอาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ บันทึก รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงสัญชาติและจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่นายทะเบียนรับรองในปัจจุบันและบัตรประจำตัวกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
 3. เงิน เรื่องเงินที่ต้องเตรียมสำคัญมาก เพราะค่าที่ดินและภาษีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องจ่ายตามที่ทางราชการกำหนด เงินที่ต้องเตรียมควรเตรียมดังนี้ 
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าพยาน 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทุน 2% หรือ 5% แล้วแต่กรณี หรือ 1% ตามประเภทการจดทะเบียน
 • ค่าภาษีและอากรสำหรับการซื้อ แลกเปลี่ยน เนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ค่าอากรแสตมป์สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
 • ค่าจดทะเบียนทุนแปลงละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ ถ้ามีการมอบอำนาจ

แนะนำสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรีมีที่สามารถติดต่อได้สะดวก

สำนักงานที่ดิน ชลบุรี มีหลายจังหวัด โดยสามารถติดต่อได้ดังนี้

 1. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 20000 ที่ตั้ง 46 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3828-5445-6 โทรสาร 0-3828-5447 หมายเลข TM 30454 E-mail chonburi dol go th
 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง 20150 ที่ตั้ง 398 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3842-3160-1 โทรสาร 0-3842-3161
 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม 20140 ที่ตั้ง 32 5 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3846-2566-7 โทรสาร 0-3846-2568
 4. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา 20110 ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3831-2632 0-3831-2212 โทรสาร 0-3832-4435
 5. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ 20180 ที่ตั้ง ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3843-7851 โทรสาร 0-3843-8535